Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Administrator: Dental Class Sp. zo.o., ul. Rewolucji 1905 r. 52, 90-213 Łódź, e-mail: szkolenie@master-level.pl ;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przesłanego zgłoszenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r.;
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji przesłanego zgłoszenia;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przesłanego zgłoszenia.