Polityka prywatności serwisu master-level.pl – obowiązująca od 25.05.2018 r:

Aktualizacja 14.01.2023r.

Zachowanie poufności danych dla „DENTAL CLASS” sp. z o.o. w Łodzi jest niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy.
Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę „DENTAL CLASS” sp. z o.o. zwaną dalej „DENTAL CLASS” SP. Z O.O., która jest Administratorem Państwa danych osobowych.

„DENTAL CLASS” sp. z o.o.

ul. Rewolucji 1905 nr 52

90-213 Łódź

Gdzie Państwa dane są przechowywane?

Posiadane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane są dostępne w firmie „DENTAL CLASS” SP. Z O.O., a także mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. świadczącym na rzecz „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. usługi wspierające jej działalność, w tym usługi informatyczne, księgowe, prawne lub audytorskie. Państwa dane osobowe mogą być także w oparciu o Państwa odrębną i wyraźną zgodę przekazane innym podmiotom działającym pod marką „DENTAL CLASS” sp. z o.o. na terenie Polski, jeżeli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z ich usług. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko i wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług.

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi, którą Państwo zamówiliście lub zamierzacie zamówić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c), a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co oznacza, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:

a) wykonania umowy, której stronami jesteście Państwo i „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. lub

b) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, o jakiej mowa w lit. a),

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego „DENTAL CLASS” SP. Z O.O.

Jak zbieramy Państwa dane osobowe?

Państwa dane są zbierane:

a) automatycznie– dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są automatycznie zbierane, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.,

b) gdy Państwo kontaktujecie się z nami– gdy kontaktujecie się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujecie nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Jeżeli zapisaliście się Państwo na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu jego wysyłki. Zostaniesz zapytany, czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Przede wszystkim jednak dane osobowe zbierane są w celu realizacji świadczonych przez nas usług, które Państwo zamawiacie lub zamierzacie zamówić.

Jakie macie Państwo prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z „DENTAL CLASS” SP. Z O.O.

Gdy „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych kontaktując się z „DENTAL CLASS” SP. Z O.O.

Prawo do usunięcia danych:

Macie Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez „DENTAL CLASS” SP. Z O.O., z wyjątkiem następujących sytuacji:

– macie Państwo niezakończone postępowanie z „DENTAL CLASS” SP. Z O.O.,

– macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,

– macie Państwo nieuregulowany dług wobec „DENTAL CLASS” SP. Z O.O., niezależnie od metody płatności,

– Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat,

– dokonaliście Państwo zakupów jakichkolwiek usług, wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu „DENTAL CLASS” SP. Z O.O.: 

Macie Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych. „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia:

Macie Państwo prawo zażądać, aby „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

– jeśli nie zgodzicie się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu „DENTAL CLASS” SP. Z O.O., wtedy „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,

– jeśli zgłosicie Państwo, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, wtedy „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

– jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych,

– jeśli „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możecie Państwo korzystać ze swoich praw?

Wyznaczyliśmy pracownika, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nim skontaktować, napisz na adres rodo@DENTALCLASS.pl

Czy musicie Państwo podać swoje dane?

Podanie nam Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobicie nie będziecie mogli otrzymywać Newslettera z portalu „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. lub korzystać z naszych usług bądź je zamawiać.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzali Państwa dane do czasu realizacji usługi, a także po jej realizacji przez okres pozwalających „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług, do czasu ich przedawnienie, oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?

Jeżeli skorzystaliście Państwo z naszych usług, możecie otrzymać od nas e-maile dotyczące Państwa wizyty i naszych usług. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa wizyty na naszych szkoleniach.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Komunikacja między Państwa komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest niezaszyfrowana. Natomiast nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że „DENTAL CLASS” SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Państwa praw.