Regulamin

Definicje

1) Zarówno kursy stomatologiczne praktyczne, jak również teoretyczne oraz kursy medyczne, w skrócie zwane Kursem  –  to szkolenia przeznaczone dla lekarzy stomatologów, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej albo z rynkiem stomatologicznym, zwanych dalej Uczestnikami.

2) Kurs może odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego lub jako inne zajęcia o charakterze dydaktycznym

3) Kurs może odbywać się odbywać również w formie webinaru, dostępnego zarówno on-line jak i on-demand.

4) Kurs typu webinar – on-demand (na żądanie) – W przypadku tych kursów obowiązek Uczestnika zapłaty ceny za dostęp do kursu (bez względu na to czy Uczestnik faktycznie skorzysta z dostępu) powstaje z chwilą rejestracji i zamówienia kursu. Po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności wynagrodzenia za dostęp do kursu Uczestnik uzyskuje możliwość wielokrotnego odtworzenia filmu szkoleniowego przez okres 180 dni.

5) Organizatorem Kursu jest firma Dental Class Sp. z o.o. NIP: 725-216-34-26 z siedzibą w 90-213 Łódź,  ul. Rewolucji 1905r 52

Uczestnicy

1) Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba, która wyrazi – drogą e-mailową, telefoniczną, w trakcie zakupu Kursu przez stronę lub w inny, przyjęty zwyczajowo sposób, chęć uczestniczenia w szkoleniu.

2) Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

3) Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia

4) Uczestnik winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.

Obowiązki organizatora kursu

1) Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

2) Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

3) Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

4) Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

Rejestracja z obowiązkiem zapłaty

Złożenie zamówienia na dane szkolenie pociąga za sobą obowiązek zapłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Wysokość opłaty  jaką należy wnieść po zarejestrowaniu  jest podana w opisie danego kursu oraz w niniejszym regulaminie.

 Opłaty za kursy praktyczne

a/ Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 2000,00 PLN lub całości ceny na poczet kursu  najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” lub pisemnego poinformowania przez Organizatora o konieczności uiszczenia w/w zadatku (Organizator może wyrazić pisemną zgodę na inny tryb wpłaty). Zadatek będzie pomniejszał cenę kursu

b/ Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty ceny kursu pomniejszonej o zadatek najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

c/ Wpłacony zadatek jest bezzwrotny (za wyjątkiem pkt d/), może ulec przeniesieniu na ten sam kurs w innym terminie (po uzgodnieniu z organizatorem)

d/ W razie niewykonania umowy ze strony organizatora zadatek  podlega zwrotowi wyłącznie w uiszczonej przez Uczestnika wysokości.

e/ wnoszenie opłat z możliwością ratalną za uczestnictwo w kursie są przedmiotem oddzielnej umowy o warunkach uczestnictwa w kursie.

Dane do wnoszenia opłat

Osoby chętne do uczestniczenia w kursie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym lub przez serwis www oraz po potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora, wpłacają pieniądze na poniższe konto:

Dental Class Sp. z o.o

90-213 Łódź

Rewolucji 1905r 52

mBank  89 1140 2004 0000 3202 7658 0389

Pozostałe informacje

a) Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 31 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 31 dni wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

b) Uczestnikowi, który zapłacił za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 31 dni, zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.

c) Każdy Uczestnik, zapisując się na kurs telefonicznie lub e-mailem, dostaje potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną.

d) Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.

e) Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać kurs, podając jednocześnie następny termin szkolenia.

Kursy:

1) Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej master-level.pl.

2) Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacja o wykładowcy znajduje się w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej master-level.pl w zakładce „Wykładowcy”. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego prowadzącego.

3) Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany daty kursu i/lub miejsca kursu. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy kursu zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

4) W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany z przyczyn siły wyższej , Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. Również w przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

5) Zwrot pieniędzy, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

Uwagi organizacyjne

W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatów. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania, dostępne są na stronie master-level.pl w zakładce Polityka Prywatności.

Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.

Reklamacje, zwroty

1) Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

2) Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych

Podpisanie umowy z instytucją zewnętrzną dokonującą dofinansowania stanowi potwierdzenie rejestracji na kurs.

Pozostałe regulacje

1) Firma Dental Class Sp. z o.o, Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim, korzystnymi dla Uczestników kursów.

2) Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym lista kursów wraz z programami oraz harmonogramy kursów, znajdują się na stronie internetowej Organizatora: master-level.pl

 

Regulamin konkursu MasterFlow

 

Regulamin konkursu

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Dental Class sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-213 przy ul. Rewolucji 1905 nr 52, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000649866, NIP: 7252163426, REGON: 365980814, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 50,000,00zł, który to kapitał zakładowy zapłacony w całości, zwana dalej ,,Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2 Zasady Uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział studenci Stomatologii, lekarze stażyści oraz lekarze stomatolodzy do 2 lat po studiach uczestniczący w V Edycji Konferencji Wrocflow.
 2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia rozpoczęcia konferencji Wrocflow 5 tj. 12.05.2023r. od godziny 08:00 do dnia 14.05.2023r. do godziny zakończenia konferencji. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas konferencji.
 2. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu najbardziej kreatywnego zdjęcia na tle ścianki Master Level podczas trwania Konferencji Wrocflow i udostępnieniu go na profilu na Facebooku lub Instagramie (prywatnym, bądź na stronie kliniki dentystycznej) oznaczając Master Level.
 3. Laureat konkursu zostanie wyłoniony decyzją jury w składzie:
 • Justyna Kacprowska,
 • Łukasz Lassmann,
 • Robert Wójcik.

§ 4 Nagrody i zwycięzcy

 1. Nagrodą w konkursie jest pełnoprawne uczestnictwo w kursie Master Level Plan&Bite Step 1 o wartości 8000zł, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 3-5.11.2023r.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.
 3. Zmiana terminu odbioru nagrody (udziału w szkoleniu) może mieć miejsce jedynie po indywidualnej konsultacji z Organizatorem konkursu.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych
  w zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje można zgłaszać w formie elektronicznej na adres info@master-level.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie na profilu Facebookowym lub Instagramowym Master Level.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Regulamin jest udostępniony na stronie https://master-level.pl/ w zakładce Regulamin.

 

§ 8 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.