REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG SZKOLENIOWYCH

Aktualizacja 14.01.2023r.

 1. Warunki ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do szkoleń Master Level sprzedawanych przez Dental Class spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-213), przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000649866.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży określają również warunki
  i zasady świadczenia przez Dental Class sp. z o.o. usług drogą elektroniczną,
  tj. prowadzenia zdalnych szkoleń w trybie webinar i dostępu do materiałów szkoleniowych – w tym zakresie OWS stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Ogólne Warunki Sprzedaży są udostępniane Zamawiającemu nieodpłatnie przed złożeniem zamówienia na Kurs na stronie internetowej www.master-level.pl.
  4. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszych OWS.

 2. Definicje

Na potrzeby niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży użyte w niniejszym dokumencie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

 1. Kurs – każdy Kurs stacjonarny (Wykład stacjonarny, Warsztat stacjonarny) lub Kurs zdalny (Webinar on-line, Webinar on-demand) oraz Kurs hybrydowy, oferowany i organizowany lub współorganizowany przez Dental Class sp. z o.o., obejmujący w szczególności rejestrację Zamówienia, udostępnienie Platformy zakupowej wraz z zasobami merytorycznymi dotyczącymi zamówionego Kursu, a także wydanie certyfikatu/zaświadczenia. Kursy zarówno praktyczne, jak i teoretyczne przeznaczone są dla lekarzy stomatologów, higienistek stomatologicznych i innych osób związanych z praktyką stomatologiczną, lub rynkiem usług stomatologicznych.
 2. Wykład stacjonarny – Kurs stacjonarny z udziałem trenera o charakterze prelekcji połączonej z panelem pytań i odpowiedzi.
 3. Warsztat stacjonarny – Kurs stacjonarny z udziałem trenera, podczas którego uczestnicy we współpracy z trenerem ćwiczą nowe umiejętności lub wypracowują rozwiązanie jakiegoś problemu.
 4. Webinar on-line – Kurs zdalny z udziałem trenera świadczony za pośrednictwem Platformy, polegający na przekazywaniu przez trenera wiedzy uczestnikom, z wykorzystaniem prezentacji audio i wideo oraz umożliwiający uczestnikom interakcję za pomocą czatu na żywo.
 5. Webinar on-demand – Kurs zdalny świadczony za pośrednictwem Platformy, polegający na samodzielnej nauce i pozyskaniu wiedzy przez uczestnika poprzez odtworzenie nagranego webinaru.
 6. Kurs hybrydowy – Kurs z udziałem trenera realizowany w formule łączonej:

– zdalnie (w formie Webinaru on-line i/lub Webinaru on-demand) poprzez Platformę z samodzielną nauką i pozyskaniem wiedzy przez uczestnika z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na Platformie udostępnionych w ramach danego kursu, oraz

– stacjonarnie (w formie Wykładu stacjonarnego i/lub Warsztatu stacjonarnego).

 1. Platforma – internetowa platforma zdalnego nauczania dostępna pod adresem https://master-level.pl/ prowadzona i zarządzana przez Dental Class Sp. z o.o., za pomocą jakiej Dental Class Sp. z o.o. świadczy usługi opisane w pkt. 1-6
 2. Materiały szkoleniowe – zasoby merytoryczne przeznaczone dla uczestników Kursów dostępne na Platformie. W celu uzyskania dostępu do Materiałów szkoleniowych uczestnik Szkolenia zakłada Konto na Platformie.
 3. Konto Zamawiającego – indywidualne konto zakładane przez Zamawiającego na Platformie w celu złożenia Zamówienia. Zasady utworzenia Konta Zamawiającego określa regulamin Platformy dostępny na stronie https://master-level.pl/.
 4. Konto Uczestnika – indywidualne konto zakładane przez Uczestnika Kursu na Platformie w celu dostępu do Kursów zdalnych, Materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów/zaświadczeń ukończenia Kursu. Zasady utworzenia Konta Uczestnika określa regulamin Platformy dostępny na stronie https://master-level.pl/.
 5. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 1360 z późniejszymi zmianami).
 6. Zamówienie – zamówienie na Kurs złożone przez Zamawiającego w sposób opisany w § 3 pkt. 2,
 7. Zamawiający – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 8. Potwierdzenie Zamówienia – procedura akceptacji warunków Zamówienia opisana w § 3.
 9. Uczestnik – osoba skierowana przez Zamawiającego na Kurs biorąca w nim udział. Uczestnikiem Kursu może być tylko osoba pełnoletnia.
 10. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Usług ORKE.
  17. Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należytą realizację Zamówienia. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: stan klęski żywiołowej, pożar, powódź, strajki pracownicze, przerwy w dostawie energii elektrycznej, stany epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
 11. Sprzedający – Dental Class spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-213), przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000649866.

 3. Zamówienie

 1. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszych OWS.
 2. Zamówienie na Kurs może być złożone:
 3. a) przez telefon – +48535777756 (koszt połączenia wg taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00;
 4. b) za pośrednictwem strony internetowej https://master-level.pl/
 5. c) za pośrednictwem wiadomości e-mail – info@master-level.pl
 6. Zamówienie może zostać złożone przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego. Warunkiem złożenia zamówienia na Kurs jest założenie przez Zamawiającego indywidualnego konta na Platformie.
 7. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza, że cena, data, forma i miejsce Kursu są mu znane i je akceptuje, oraz akceptuje niniejszy Regulamin i dokonuje płatności za Zamówienie.
 8. Zamówienie otrzymane przez Sprzedającego jest weryfikowane pod kątem jego poprawności, kompletności i dokonania płatności.
 9. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia potwierdza rejestrację Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu (Potwierdzenie Zamówienia), oraz w przypadku Zamówień obejmujących Kursy zdalne przyznaje dostęp do materiałów na Platformie lub wysyła Zmawiającemu drogą elektroniczną kod umożliwiający realizację Zamówienia w tym zakresie.
 10. Zamówienie jest wiążące dla Zamawiającego i Sprzedającego po potwierdzeniu Zamówienia.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym w Zamówieniu zakresie lub terminie, z przyczyn których nie można było przewidzieć
  wcześniej, Sprzedający ma prawo odmówić realizacji Zamówienia lub zaproponować alternatywny termin realizacji usługi, o czym informuje on Zamawiającego w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji usługi lub niezwłocznie w przypadku zdarzeń losowych.
 12. Uczestnik Kursu zdalnego zakłada Konto Uczestnika na Platformie w celu uzyskania możliwości zapoznania się z treścią Kursu zdalnego w oparciu o przyznane dostępy lub kod przekazany Zamawiającemu przez Sprzedającego.

 4. Kursy – zasady ogólne

 1. Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.
 3. Wyłącznie dla potrzeb związanych z procedurami ubiegania się przez Zamawiającego/Uczestnika o dofinansowanie na Kurs ze strony podmiotów trzecich ustala się, że umownym dniem rozpoczęcia Kursu stacjonarnego, Kursu hybrydowego zawierającego Webinar on-line jest pierwszy dzień zajęć stacjonarnych (wykład, lub warsztaty praktyczne), zaś dniem rozpoczęcia Kursu zdalnego zawierającego Webinar on-demand jest pierwszy dzień, w jakim Sprzedający umożliwił Uczestnikowi możliwość jego odtworzenia na Koncie Uczestnika (subskrypcja na korzystanie z Materiałów Szkoleniowych wygasa po upływie 3-ch miesięcy od dnia, w jakim możliwe było po raz pierwszy zapoznanie się z nimi).
 4. Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.
 5. Każdy Uczestnik Kursu po jego ukończeniu, tj. po potwierdzeniu zakończenia wskazanych aktywności w ramach danego Kursu, otrzymuje certyfikat/zaświadczenie po zakończeniu szkolenia na Platformie, lub w inny sposób określony przez Sprzedającego. Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.
 6. Zmiana terminu Kursu może nastąpić ze względu na wystąpienie siły wyższej.

5. Rezygnacje i zmiany dotyczące zamówienia 

 1. Zamawiający ma prawo do całkowitej rezygnacji z Zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie do 31 dni przed potwierdzoną datą rozpoczęcia Kursu.
 2. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 31 dni przed datą Kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnym kosztem Zamówienia, o jakim mowa w §7 pkt 4.
 3. Zamawiający informuje Sprzedającego o rezygnacji z Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@master-level.pl.
 4. Sprzedający może zgłosić zmiany dotyczące formy realizacji Kursu w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z Siłą Wyższą, uniemożliwiających realizację Kursu w formie i/lub terminie określonej w Zamówieniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji Kursu w formie alternatywnej, np. zmiany Kursu stacjonarnego na formę zdalną.

6. Płatność

 1. Płatność za Zamówienie jest dokonywana przez Zamawiającego:
 2. a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
 3. b) za pomocą szybkiej płatności internetowej PayU/Blik.
 4. Za Kurs którego cena jednostkowa wynosi poniżej 4500 zł brutto Zamawiający zobowiązany jest zapłacić przy składaniu Zamówienia 100% jego ceny.
 5. Za Kurs, którego cena jednostkowa wynosi powyżej 4500 zł brutto Zamawiający może zapłacić:
 6. a) 100% jego ceny przy składaniu Zamówienia, lub
 7. b) 30% jego ceny w postaci zadatku przy składaniu Zamówienia (zaliczanego na poczet należnej od Zamawiającego ceny Kursu), oraz pozostałe 70% ceny Kursu nie później niż w terminie 31 dni przed rozpoczęciem Kursu.
 8. Całkowita cena Kursu wraz z liczbą uczestników zgłoszonych na Kurs jest wskazana w Zamówieniu.
 9. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności.

7. Warunki świadczenia Kursów zdalnych

 1. Uczestnictwo w każdym Kursie wymaga rejestracji i akceptacji regulaminu Platformy dostępnego na stronie internetowej www.master-level.pl oraz utworzenia przez Uczestnika indywidualnego Konta na Platformie.
 2. W zakresie nieuregulowanym w poniższych Warunkach świadczenia Kursów zdalnych, zastosowanie mają postanowienia OWS.
 3. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Uczestników o zasadach Kursów realizowanych na Platformie, dostępu do Materiałów szkoleniowych na Platformie oraz obowiązkach Uczestników wynikających z w/w OWS oraz do zapewnienia przestrzegania przez Uczestników postanowień niniejszego paragrafu. Sprzedający w potwierdzeniu realizacji Zamówienia przesyła Zamawiającemu na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia instrukcje uczestnictwa w wybranym Kursie
 4. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego działania Kursu zdalnego:
 5. a) CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany)
 6. b) Pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane)
 7. c) System operacyjny Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13 (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS
 8. d) Przeglądarki: Google Chrome w najnowszej wersji
 9. e) Łącze: min. 2Mbps w dwóch kierunkach
 10. Z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego. Dla prawidłowego odbioru i uczestnictwa w Kursie zdalnym, sugeruje się uczestnictwo w Kursie przy użyciu sprzętu komputerowego.
 11. Niedozwolone jest:
 12. a) korzystanie Platformy w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, posługiwania się wulgaryzmami lub obraźliwymi określeniami,
  b) podawanie się za innego Uczestnika Kursu oraz Użytkownika Platformy, ,
  c) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich i/lub Sprzedającego oraz mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania Platformy,
 13. d) utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunku Trenera,
  e) przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej,
  f) umożliwianie uczestnictwa w Kursach zdalnych oraz dostępie do Platformy innej osobie niż Uczestnik skierowany przez Zamawiającego na Kurs zdalny.
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
 15. a) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Platformy w sposób sprzeczny z OWS, Regulaminem tej Platformy lub przepisami prawa,
  b) brak zastosowania przez Użytkownika minimalnych wymagań sprzętowych.
 16. Sprzedający ma prawo do przerwania świadczenia usług Kursów zdalnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego OWS, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania z Kursu zdalnego.

 8. Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia zakończenia reklamowanej usługi.
 2. Zamawiający może złożyć reklamacje przesyłając zgłoszenie poprzez Formularz kontaktowy na stronie www.dentalclass.pl/kontakt
 3. Reklamacje można zgłaszać:
 4. a) Pocztą: Dental Class sp. z o.o., ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, 90-213 Łódź,
  b) Pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@master-level.pl
 5. Sprzedający rozpatruje Reklamacje w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  5. Zamawiający otrzymuje w powyższym terminie informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze albo trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail, chyba, że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.
  6. Sprzedający nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 9. Siła wyższa

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nienależytą realizację Zamówienia spowodowaną działaniem Siły wyższej.

 10. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zawarte w Materiałach szkoleniowych przekazanych lub udostępnionych Uczestnikowi w związku ze Kursem, mające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Dental Class sp. z o.o. lub podmiotom współpracującym z Dental Class sp. z o.o. na podstawie zawartych umów, a w przypadku utworów, które Dental Class sp. z o.o. eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych tych osób. Udostępnienie Uczestnikowi wszystkich materiałów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują podmiotom trzecim, następuje z poszanowaniem praw własności intelektualnej tych podmiotów.
 2. Uczestnik ma prawo korzystania z otrzymanych lub udostępnionych materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych, ani rozpowszechniać materiałów, do których uzyskał dostęp.

 11. Dane osobowe

 1. Niniejsza informacja ma zastosowanie do Danych Osobowych osób reprezentujących, pracowników, Zamawiających oraz Uczestników Kursów, które są udostępniane przez Dental Class sp. z o.o.
 2. Administratorem Danych Osobowych (Administrator lub ADO) jest Dental Class spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, 90-213 Łódź. Kontakt do ADO – e-mail: info@dentalclass.pl numer telefonu: infolinia: +48535777756, lub pisemnie na adres siedziby ADO.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:

 1. a) realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzanie danych jest niezbędność przetwarzania danych w związku z realizacją umowy.
  b) rozliczeniowych i podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Ponadto Administrator danych będzie przetwarzał Dane Osobowe w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, który w tym przypadku przejawia się w następujących celach przetwarzania:

 1. a) konieczność przetwarzania danych osób upoważnionych ze strony Zamawiającego do realizacji usługi w jego imieniu w związku z faktem, iż na potrzeby realizacji usługi reprezentują oni Zamawiającego;
  b) kontakt w sprawach związanych z realizacją Zamówienia, w tym organizacja współpracy i nadzór nad wykonywaniem usług;
  c) ewentualne dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z realizacją Kursu. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

W przypadku Uczestników skierowanych przez Zamawiającego na Kurs, realizacja Kursu, w tym ewidencja Uczestników, udokumentowanie przeprowadzenia Kursu, wydanie certyfikatów/zaświadczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest wykonywanie działań związanych z realizacją umowy na Kurs, a w przypadku, gdy Kurs wynika z przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisu prawa.

 

Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przechowywane, co najmniej przez okres realizacji Zamówienia, w którego realizację zaangażowane były osoby, których Dane Osobowe dotyczą. W sytuacjach, gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych Dane Osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w Zamówieniem. Dane osób składających Zamówienie w imieniu Zamawiającego, jak również podawane w celach rozliczeniowych (np. adresy e-mail do przesyłania faktur, dane osoby wystawiającej fakturę) oraz dane Uczestników w postaci listy dołączanej do dokumentów rozliczeniowych, będą również przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i rozliczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane zawarte w prowadzonej ewidencji wydanych zaświadczeń będą przechowywane przez 6 lat.

 

Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

W celach wskazanych powyżej Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane służbowe (stanowisko, miejsce pracy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, numer faksu), a w przypadku reprezentantów również inne dane ujawnione w informacji odpowiadającej odpisowi z KRS.
W przypadku danych Uczestników, Administrator pozyskuje od Zamawiającego, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane służbowe (stanowisko, miejsce pracy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), a w przypadku Uczestników Kursów zdalnych Administrator dodatkowo może rejestrować głos podczas szkolenia.

Odbiorcy Danych Osobowych

Pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych; podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, usług księgowych, prawnych.

 

Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Dane Osobowe są pozyskiwane, co do zasady od Zamawiającego. Zamawiający jest odpowiedzialny za poinformowanie osób, których dotyczą Dane Osobowe o planowanym udostępnieniu ich danych do Administratora oraz o zakresie i powodach tego udostepnienia. Dane Osobowe mogą być pozyskiwane także bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia lub realizacji Umowy. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację umowy.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 1. a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania,
 2. b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  c) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Zamawiającego, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania Zamówienia. Zamawiający może przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  d) prawa do żądania usunięcia jej Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
  Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli postanowienia niniejszych OWS zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
  3. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka wynikającego z realizacji Zamówienia nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw, a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek wynikającego z tych dokumentów prawa nie uniemożliwia innego lub przyszłego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych praw wynikających z realizacji Zamówienia lub związanych z nim dokumentów lub z mocy prawa.
 3. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dental Class sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
 4. Dental Class sp. z o.o. ma prawo do zmiany OWS oraz formularza zamówienia. Dla Zamówienia obowiązuje formularz oraz OWS ważny w dniu złożenia Zamówienia. Zmiana formularza lub OWS nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem zmian w życie.